Bijlage bijzondere voorwaarden Going Dutch, levering en/of hypotheek vestiging

- De voorwaarden en bepalingen zoals vermeld op de site www.goingdutchnotarissen.nl zijn naast de hieronder genoemde voorwaarden onverkort van toepassing; u hebt deze voorwaarden zorgvuldig bestudeerd en u aanvaardt deze voorwaarden.

 1. De inschrijvingkosten bij het Kadaster gelden onder voorbehoud van wijzigingen door het Kadaster.
 2. Als de een van de betrokken partijen een onderneming is ( B.V./ N.V./ V.O.F / etc.) worden de notariële kosten voor de leveringsakte met  € 150,00 (excl. BTW) verhoogd. Daarnaast zullen de kosten voor recherche bij het Handelsregister en/of opvragen statuten bij het Handelsregister eveneens in rekening worden gebracht bij de betreffende partij. Indien in verband met de aankoop of verkoop door de rechtspersoon aanvullende stukken (aandeelhoudersbesluiten etc) door ons kantoor dienen te worden opgesteld, zullen deze aanvullende werkzaamheden tegen uurtarief in rekening worden gebracht.
 3. Indien de koopovereenkomst ingeschreven wordt bij het kadaster bedragen de kosten van de registerverklaring € 150,00 (excl. BTW en inschrijvingkosten Kadaster € 38,00 (vrij van BTW)
 4. Na het accepteren van de offerte kunnen wij de door u gewenste passeerdatum (indien mogelijk) in onze kantooragenda reserveren.
 5. Het dossier dient 7 werkdagen voor passeren compleet te zijn. Is dat niet het geval dan zal een spoedtoeslag in rekening worden gebracht van € 100,00 (excl. BTW) wegens extra werkzaamheden.
 6. De levering behelst de volle eigendom van een geheel kadastraal perceel, verkregen krachtens titel van koop.

(Is er sprake van een tuin, garage of berging met een eigen kadastraal nummer dat, op grond van splitsingakte of algemene verkoopvoorwaarden, verplicht in eigendom wordt overgedragen samen met de aan te kopen woning, dan wordt dit gezien als behorende bij het gekochte en aangemerkt als een kadastraal perceel).

 1. De offerte geldt niet voor de verkrijging van lidmaatschapsrechten; hiervoor geldt een ander tarief.
 2. Het kadastraal perceel betreft particulier onroerend goed (geen nieuwbouw) en geen bedrijfspand; hiervoor geldt een ander tarief. Ook geldt een ander tarief als het over te dragen kadastraal perceel onder bewind is gesteld of er minderjarigen partij bij de akte zijn.
 3. De partijen verkeren niet in staat van faillissement, surseance van betaling en ook vallen zij niet onder een schuldsaneringsregeling en zijn zij volledig wilsbekwaam; hiervoor geldt een ander tarief.
 4. Er zijn geen beslagen gelegd op het betreffende registergoed. Als dit wel het geval is zullen de benodigde werkzaamheden tegen een uurtarief in rekening gebracht worden;
 5. De verkoper dient als particulier de woning ten titel van koop in eigendom te hebben verkregen; indien de verkoper de woning middels een ander titel (bijv. door vererving, echtscheiding of onverdeelde boedel) in eigendom heeft verkregen, geldt een ander tarief. Het notariskantoor zal de bijkomende kosten in rekening brengen aan de koper, tenzij eensluidende andere opdracht van beide partijen wordt ontvangen. Zonder deze overeenstemming kunnen wij de opdracht niet aanvaarden.
 6. Bij voorkeur ontvangen wij de koopovereenkomst 6 weken voor de passeerdatum; de praktijk leert de latere aanlevering van de koopovereenkomst te krap kan zijn in verband met onze drukke kantooragenda, het opvragen van eventuele aflosnota’s bij de geldverstrekker van de verkoper, etc. Wij ontvangen de koopovereenkomst graag zo spoedig mogelijk na het accepteren van de offerte.
 7. De partijen voldoen tijdig aan de voorwaarden uit de koopovereenkomst, zoals het stellen van een bankgarantie. Extra werkzaamheden die voortvloeien uit het niet conform de overeenkomst nakomen worden tegen een uurtarief in rekening gebracht.
 8. Indien u een overbruggingshypotheek aangaat worden de notariële kosten voor de hypotheekakte met € 100,00 (excl. BTW) verhoogd, en de Kadaster kosten (inzage en inschrijving) nogmaals berekend.
 9. Voor het inlossen van persoonlijke leningen berekenen wij € 50,00 (excl BTW) per aflossing.
 10. Indien de inschrijving het te lenen hypotheekbedrag overtreft (hogere inschrijvingen) wordt er € 50,00 (excl. BTW) in rekening gebracht (dit is het geval wanneer u met de bank de afspraak maakt dat u in de toekomst meer kunt lenen zonder dat hiervoor een akte van hypotheek bij de notaris dient te worden opgemaakt).
 11. Indien er ook een levering plaatsvindt waarvoor de akte bij een ander notaris wordt gepasseerd, wordt € 200,00 (excl. BTW) extra in rekening gebracht.
 12. Als op dezelfde dag dat de akte getekend wordt of vlak daarna bij een ander notariskantoor levering getekend moet worden of een hypotheek gevestigd moet worden, dan wordt er wegens extra werkzaamheden eur. 200,-- (excl. BTW) in rekening gebracht.
 13. Ingeval er een of meerdere hypotheken dienen te worden doorgehaald, bedragen de notariële kosten voor de royementsakte(n) als volgt:     notarieel doorhalingstarief per bankinstelling per kadaster: € 150,00 (excl. 19 % BTW), bijdrage kadastraal tarief € 25,00 (vrij van BTW)
 14. Indien het een losse hypotheek betreft, kunnen wij, na het accepteren van de offerte, de door u gewenste passeerdatum (indien mogelijk) in onze kantooragenda reserveren. Het dossier dient 7 werkdagen voor passeren compleet te zijn, zo niet, dan kan een spoedtoeslag in rekening worden gebracht van € 100,00 (excl. 19% BTW). Is het dossier 2 werkdagen voor de passeerdatum nog niet compleet, dan kan het gevolg zijn dat de passeerdatum moet worden verschoven. Tevens wordt € 100,00 (excl. 19% BTW) in rekening gebracht wegens extra werkzaamheden.
 15. U dient zelf de einddatum van de geldigheidsduur van de hypotheekofferte van uw geldverstrekker te bewaken (o.a. in verband met eventuele rentestijgingen). Dit om bereidstellingensprovisie te voorkomen. Going Dutch draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 16. De hypotheek wordt gevestigd op een geheel kadastraal perceel;
 17. Het kadastrale perceel waarop de hypotheek wordt gevestigd betreft particulier onroerend goed en geen bedrijfspand.
 18. Het geofferde bedrag geldt alleen voor leningen verstrekt door een door De Nederlandsche Bank erkende Geldverstrekker; voor een particuliere hypotheek geldt een ander tarief.
 19. De notariële kosten zijn afhankelijk van uw wensen. Let ook op dat dit tarief alleen geldt indien tevens een levering- en hypotheekakte op ons kantoor zal worden gepasseerd. Indien dit niet het geval is dient u met ons kantoor contact op te nemen voor het alsdan geldende tarief.
 20. Na het accepteren van de offerte kunt u contact met ons opnemen voor het ondertekenen van de akte.
 21. Partijen dienen de Nederlandse taal actie en passief te beheersen (ter beoordeling van de notaris). De kosten voor het inschakelen van een tolk zijn niet in deze offerte opgenomen.
 22. De annuleringskosten bedragen de helft van het offertebedrag.

De tarieven van Going Dutch gelden voor standaard zaken, dus niet voor bijzondere zaken. Bijzonderheden zijn onder meer:
- de te verkopen woning moet nog verdeeld worden (wegens overlijden/scheiding)
- er is begeleiding nodig bijvoorbeeld in verband met de afwikkeling van een
   antispeculatiebeding of een winstdelingsbeding
-  er wordt een nieuwbouw-woning aangekocht
-  er wordt een recreatiewoning aangekocht
-  de woning wordt doorverkocht tijdens de bouw
-  er wordt een boot/vliegtuig aangekocht
-  er is sprake van een overdracht in samenhang met schenking
-  er wordt een woning door de ouders aan een kind overgedragen
-  er is sprake van een samenloop tussen overdrachtsbelasting en btw
-  er moet een lidmaatschapsrecht overgedragen worden
-  er moeten nieuwe erfdienstbaarheden/kwalitatieve verplichtingen/boete- en
   kettingbedingen gevestigd worden
-  er moet een recht van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning gevestigd worden
-  er moet een woning worden overgedragen waar nog een vruchtgebruik of een
   recht van gebruik en bewoning op rust
-  er moet in de overdrachtsakte koopopties/voorkeursrechten/beheersregelingen
   worden opgenomen
-  er wordt een woning overgedragen die aangemerkt wordt als "maatschappelijk
   gebonden eigendom"
-  er is begeleiding nodig van een tolk of begeleiding nodig in verband met een vertaling
-  er wordt een woning aangekocht en de scheiding van de koper is nog niet ingeschreven
   in de betreffende registers
-  er wordt gekocht uit een faillissement
-  er is een vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing

Verder stelt Going Dutch Notarissen geen koopovereenkomsten of onderhandse schuldbekentenissen op.

 

Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.

 

links