Algemene voorwaarden Sterel c.s. Van Donkersgoed

1. Sterel c.s. Van Donkersgoed, hierna te noemen: "Sterel c.s.", is een maatschap
    bestaande uit de besloten vennootschappen Sterel cs Abcoude B.V., ingeschreven
    in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder
    nummer 34264669 en notarispraktijk Mr. G. van Donkersgoed B.V. ingeschreven
    in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland
    onder nummer 30157111.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de
    cliënten van Sterel c.s. aan Sterel c.s., de bestuurders van Sterel c.s. of aan
    de werknemers van Sterel c.s. verstrekken.
3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door
    Sterel c.s.. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het
    Burgerlijk Wetboek zijn Sterel c.s., de bestuurders van Sterel c.s. alsmede de
    werknemers van Sterel c.s. niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt
    de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog
    op een bepaalde persoon.
4. Sterel c.s. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden
    de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van procureurs-
    en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs
    mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor
    tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
5. Iedere aansprakelijkheid van Sterel c.s. is beperkt tot het bedrag dat in het
    desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten    
    beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het
    bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve
    van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de
    opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
7. Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 3, mede
    bedongen ten behoeve van de bestuurders van Sterel c.s., de (middellijk)
    aandeelhouder(s) van Sterel c.s. en de werknemers van Sterel c.s..
8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Sterel c.s. is onderworpen aan
    het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien
    zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

   
   

 

 

Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.

 

links