notary
Going Dutch Notarissen
 

 

   
   
   
   
 
   
   

Adres
Hoogstraat 35
1391 BR Abcoude
(Gebouw de Eendracht ingang achterzijde)

Postadres
Postbus 133
1390 AC Abcoude

Going Dutch notarissen is een handelsnaam van
Sterel CS Van Donkersgoed te Abcoude.

 

Werkwijze en bijzondere voorwaarden

Hoe werkt het? Er zijn wel een aantal spelregels en bijzondere voorwaarden waar je rekening mee moet houden:

goedkope notaris

1. Je moet het vragenformulier op deze site digitaal juist en volledig invullen.
Op basis daarvan wij kunnen bepalen of er van een standaardsituatie sprake is.
Dit digitaal ingevulde vragenformulier wordt vervolgens gestuurd naar:
info@GoingDutchNotarissen.nl ;

2. Zodra je het vragenformulier digitaal hebt ingevuld en teruggemaild zullen wij op basis
van de door jou ingevulde gegevens beoordelen of er inderdaad sprake is van een
situatie waar onze tarieven op van toepassing zijn.

3. Als je naar het oordeel van Going Dutch Notarissen voldoet aan de voorwaarden
ontvang je daarna een opdrachtbevestiging, waarin we vastleggen wat voor
werkzaamheden Going Dutch Notarissen uit zal voeren en een bevestiging van de prijs.
Als je naar het oordeel van Going Dutch Notarissen niet voldoet aan de voorwaarden
zullen we natuurlijk wel, als je dat wilt, alles proberen om je goed van dienst te zijn
en een goede oplossing voor jouw geval te vinden.
Dit laatste zal dan wel tegen andere voorwaarden en een andere tariefering dan van
de Going Dutch Notarissen geschieden.

4. Het bedrag van het honorarium en de bijkomende kosten dienen uiterlijk op de dag
van ondertekenen op onze rekening te staan. Mocht je een opdracht intrekken voordat
de akte ondertekend wordt terwijl wij al wel werkzaamheden hebben verricht, dan zullen
wij voor die reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten een declaratie sturen.
Aangezien het ondertekenen de afronding is en de voorbereidende werkzaamheden
het meeste werk zijn, zal de declaratie voor een ingetrokken opdracht tussen
de 25 en 80 % van het eerder overeengekomen honorarium bedragen.

5. Er mag absoluut geen sprake zijn van een spoedeisende situatie! Als diensten met
spoed verricht moeten worden, dan wordt een hoger spoedtarief in rekening gebracht.
De snelheid waarmee de zaak wordt afgewikkeld is mede afhankelijk van de workload
bij de Going Dutch Notarissen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om jouw zaak zo snel als
mogelijk op deugdelijke wijze af te wikkelen.

6. Je kunt niet op iedere gewenste datum en elk gewenst tijdstip voor het tekenen van
de akte(n) terecht. De datum en het tijdstip waarop de akten getekend worden,
worden in overleg met de mensen van de Going Dutch Notarissen bepaald.
Uiteraard zullen we daarbij ons uiterste best doen om een voor jou passende datum te vinden.

7. Uit oogpunt van efficiency zal de communicatie met Going Dutch Notarissen voornamelijk
via e-mail verlopen. Hiermee stem je in!

8. Je accepteert dat je niet altijd dezelfde dag teruggebeld wordt. Wij zullen in ieder
geval terugbellen op de eerstvolgende werkdag nadat jij gebeld hebt.

9. Voor het stellen van vragen kun je op iedere werkdag van 10.00 uur tot en
met 12.00 uur bellen. Bij dit telefoongesprek dien je dossiernummer en andere
relevante informatie paraat te hebben, zodat we je snel en efficiënt kunnen helpen.

10. Indien een zaak buiten onze schuld uitgesteld wordt of indien er buiten onze schuld
extra werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het vestigen van een overbruggingshypotheek) verricht dienen te worden, dan worden extra kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer het honorarium en/of het bedrag van “de koopsom plus kosten” niet tijdig op onze kwaliteitsrekening staan.

11. Alle benodigde stukken (ook die van de door jou ingeschakelde tussenpersonen of andere partijen, zoals banken, dienen volledig en ruim op tijd aangeleverd te zijn. Als door Going Dutch extra werkzaamheden of spoedwerkzaamheden verricht moeten worden ten gevolge van het niet tijdig aanleveren van stukken, dan zullen deze werkzaamheden tegen het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht worden. In principe dienen we wel alle gegevens twee weken vóór de datum van ondertekening te hebben ontvangen. Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan behouden de Going Dutch notarissen zich het recht voor, zulks ter bepaling van de Going Dutch notarissen, om extra kosten in rekening te brengen.

12. Going Dutch notarissen is een handelsnaam van Sterel c.s. Van Donkersgoed.

13. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Sterel C.S. Van Donkersgoed. De aansprakelijkheid
is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
de notaris aanspraak op uitkering geeft.

14. De wetten MOT en WID zijn van toepassing op de werkzaamheden in het kader van
de Wet op het Notarisambt. Bij elk bezoek aan ons kantoor dient u een geldig
identificatiebewijs mee te brengen.

15. Afspraken voor ondertekening worden door Going Dutch Notarissen in overleg met u bepaald.
Daarbij kan niet gegarandeerd worden dat het tijdstip van uw keuze beschikbaar is.
Als u bijvoorbeeld op de eerste of laatste werkdag van de maand de eigendom van een onroerende zaak wilt overdragen of een testament wilt tekenen, zal dit vaak niet mogelijk zijn.

16. Werkzaamheden buiten de op de website en in de offerte beschreven normale
werkzaamheden, zullen tegen een uurtarief in rekening gebracht worden.
Ook het niet tijdig aanleveren van de nodige stukken leidt vaak tot extra werkzaamheden en dus tot extra kosten.

17. Going Dutch Notarissen is gevestigd in de Vecht-, Amstel- en Rijn-streek (de VAR). Alleen werkzaamheden voor cliënten die in deze streek wonen (of onroerend goed dat in deze streek ligt) worden aangenomen.
 
 

links